Menu

Door: Linda van Klaveren, Informatiespecialist bij Doxis

 

Op 23 maart 2010 stemmen de Eerste Kamerleden positief in met de Invoeringswet van de Wabo. Minister Huizinga van VROM heeft, in overleg met IPO, VNG en UvW, op 1 juni jl. besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is. Hiermee wordt de Wabo een feit. Maar is Nederland al Wabo-proof? Doxis en de gemeente Putten besluiten om samen een Gelderse Wabo-bijeenkomst te organiseren.

Op dezelfde 23 maart melden ruim 80 vertegenwoordigers van de Gelderse gemeenten, aangevuld met belangstellenden uit andere provincies, zich in het Cultureel Centrum Stroud in Putten. Positief gestemd en vol verwachting hopen ze antwoorden op hun vragen te krijgen. Want er is voor de afdelingen DIV nog veel onduidelijkheid over de impact van de Wabo. Maar niemand heeft pasklare antwoorden. Bezinning en bewustwording gaan aan actie vooraf.

Politiek speerpunt

De Wabo is, kort gezegd, een geïntegreerde vergunning (voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu) die alle huidige vergunningen vervangt. In zijn welkomstwoord benadrukt de Puttense burgemeester Van Putten dat de Wabo een politiek speerpunt is. Vergunningverleningprocedures zijn nu vaak “onoverzichtelijk en tijdrovend”. Daarom vindt Van Putten het prachtig dat de burger straks zelf kan zien hoe het met zijn procedure staat en wie ermee aan het werk is. Volgens hem kunnen de gemeenten door de Wabo niet meer anders dan zaken integreren en afstappen van ‘stand-alone’ oplossingen.

Aandachtig luisteren de toehoorders naar de voordracht van de adjunct provinciaal archiefinspecteur Bennie te Vaarwerk. Hij licht de visie van de Gelderse Provinciale Archiefinspectie (PAI) op de Wabo toe. De eisen van de PAI zijn gering, zegt hij. Maar op de DIV rust er de “zware verantwoordelijkheid om de nieuwe wet tot een archivistisch succes” te maken. Gemeenten krijgen vooral met de inspectie te maken als er substitutie (vervanging) nodig is. Verder probeert de PAI afstemming te zoeken. Zo zijn er afspraken gemaakt met diverse overheden voor een nieuwe gemeenschappelijke beheerregeling voor het OLO. Hierin komt te staan wie waarvoor verantwoordelijk is. En er is een nieuwe versie van het instructieboekje ‘Stadswerk’ in de maak. Ook over selectie en substitutie zijn afspraken gemaakt. De heer Te Vaarwerk spreekt verder over de nieuwe archief-regeling en wat volgens het PAI ‘Waboproof zijn’ betekent. Ten slotte geeft de adjunct archiefinspecteur aan bezorgd te zijn over de haalbaarheid en implementatie van de nieuwe archiefregeling. Tot nu toe heeft nog geen enkele Gelderse gemeente een substitutieverzoek ingediend.

Wabo-gat gedicht

Onno de Moor, Business adviseur bij Doxis, presenteert de WABO Monitor. Met het OLO is de trend gezet: iedereen digitaal. Maar op een schaal van volledig analoog naar volledig digitaal bevinden de meeste organisaties zich in het midden. Zo ontstaat het ‘Wabo-gat’. Om op dit gat te anticiperen, hebben de gemeente Putten en Doxis de WABO Monitor ontwikkeld. Vanuit het gezichtspunt van informatie- en archiefbeheer wordt de WABO Monitor als tool ingezet om op een snelle, overzichtelijke manier een knelpuntenanalyse te maken. De reden voor deze actie was dat de gemeente Putten de komst van de Wabo niet wilde afwachten. Ze wilde weten waar ze aan toe was en hoe zij de risico’s moest beperken. DIV moest ‘in control’ blijven. Het was dus belangrijk om te weten welke maatregelen Putten moest nemen om online te gaan. Doxis bracht haar expertise in en zorgde voor een breder draagvlak.

Niet iedereen weet dat het OLO slechts een digitaal loket is, zonder archieffunctie. Een snelle inventarisatie leert dat ongeveer de helft van de aan wezigen van het OLO heeft gehoord. En slechts een klein gedeelte van hen kent de werking. Volgens De Moor zijn er drie manieren om het OLO te gebruiken. De eerste is om het te gebruiken voor het hele vergunningverleningsproces, waarna alle gegevens in één keer worden gearchiveerd. De tweede mogelijkheid is om het OLO in te zetten als één van de informatiestrome terwijl alle gegevens direct in een analoog dossier komen. De derde variant lijkt op de tweede, alleen worden bij deze variant de gegevens in een digitaal dossier opgeslagen.

Geen DIV-speeltje

De gemeente Putten ambieert variant drie. Maar in afwachting van substitutie komen de gegevens ook in een analoog dossier (variant 2). Putten wil de burgers de ruimte willen geven om ook op een andere manier dan alleen via het OLO hun aanvraag in te dienen. Zij gebruikt Squit/XO om het OLO en het eigen DMS aan elkaar te koppelen en de statusinformatie komt beschikbaar via de eigen website. De uitkomst van de Monitor heeft gezorgd voor meer inzicht, beter overzicht en een goede basis voor een plan van aanpak.

In de pauze die volgt, hebben de aanwezigen genoeg stof om over te praten. Men wil graag weten hoe de andere gemeenten de zaken hebben aangepakt. Er leven nog veel, vooral technische, vragen. Dat blijkt ook tijdens de aansluitende workshop als de deelnemers wordt gevraagd te kiezen voor een variant en aan te geven welke knelpunten ze verwachten. Tijdens de workshop blijkt ook dat de afdelingen DIV vaak moet vechten voor een stem in het hele proces. Niet alle gemeenten zien de noodzaak in van een meedenkende DIV. Dan is het belangrijk om “in de overbrugging te gaan zitten [zoals in Putten] en met elkaar een oplossing te bedenken”, aldus een van de deelnemers.

De ambitie van de heer Van Anraad, directeur van de gemeente Putten, is een volledig digitale omgeving waarin de klant centraal staat. De gebruikte systemen mogen daarbij geen ‘DIVspeeltje’ zijn. Een integrale aanpak is belangrijk. En zijn afsluitende advies aan de aanwezigen is: ”Neem het initiatief en neem een besluit”

Janneke Goudswaard, Hoofd Interne Zaken gemeente Putten en mede-initiatiefnemer Gelderse Wabo Bijeenkomst.

De inhoud:

Met het in werking treden van de Wabo maken de bouwvergunning, de milieu - vergunning en diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen plaats voor één integrale omgevingsvergunning. Dit betekent dat 2 à 5 losse vergunningen worden samengebracht tot één vergunning. Belangrijke uitgangspunten voor de Wabo zijn:

  1. één vergunningaanvraag;
  2. één loket voor de aanvraag (gemeente of provincie);
  3. één procedure voor het aanvragen van de vergunning;
  4. één bevoegd gezag voor vergunningverlening;
  5. één handhavend bestuursorgaan;
  6. één rechtsbeschermingprocedure

 

Menu